100% Natural Non Iodized Sea Salt for Neti Pot / Nasal Irrigation by Urban Monk

$12.95

  • 100% Natural Non Iodized Sea Salt
  • 1 Pound